Ngân hàng tăng mượn tiền đồng, giảm vay USD

Doanh số giao dịch tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng trong tuần giữa tháng 11 tăng khoảng 3,5% so với tuần trước đó nhưng lại giảm mạnh việc vay USD lẫn nhau.

Ngân hàng tăng mượn tiền đồng, giảm vay USD

<p>Theo số liệu mới b&aacute;o c&aacute;o của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, tr&ecirc;n thị trường li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng (nơi c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng vay mượn lẫn nhau) ghi nhận khối lượng giao dịch tiền đồng tăng (tuần 7-11/11).</p>

<p>Tổng doanh số giao dịch tr&ecirc;n thị trường li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng trong kỳ bằng tiền đồng đạt xấp xỉ 139.000 tỷ đồng, tăng gần 3,5%, tương đương 4.700 tỷ đồng so với tuần trước. Trong khi đ&oacute;, giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt 49.700 tỷ đồng, giảm hơn 13.600 tỷ đồng so với tuần trước đ&oacute; (tức giảm gần 38%).</p>

<p>C&aacute;c giao dịch tiền đồng chủ yếu tập trung v&agrave;o kỳ hạn một tuần (chiếm 40% tổng doanh số VND), qua đ&ecirc;m (chiếm 24%). Đối với giao dịch USD, c&aacute;c kỳ hạn c&oacute; doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đ&ecirc;m, một tuần với tỷ trọng lần lượt 44% v&agrave; 24% tổng doanh số giao dịch bằng USD.</p>

<p><img alt="" src="http://anphuhouse.com/uploads/images/tai-cau-truc-ngan-hang_5bc44.jpg" /></p>

<p>Ng&acirc;n h&agrave;ng tăng vay mượn tiền đồng, giảm vay USD.</p>

<p>Doanh số tiền đồng tăng v&agrave; l&atilde;i suất giao dịch loại tiền n&agrave;y cũng c&oacute; xu hướng nh&iacute;ch l&ecirc;n ở hầu hết c&aacute;c kỳ hạn chủ chốt dưới một th&aacute;ng. Theo đ&oacute;, l&atilde;i suất b&igrave;nh qu&acirc;n kỳ hạn từ qua đ&ecirc;m đến một th&aacute;ng tăng lần lượt l&ecirc;n mức 0,95-1,78%.</p>

<p>Tron khi đ&oacute;, với c&aacute;c giao dịch USD, l&atilde;i suất b&igrave;nh qu&acirc;n li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng trong tuần c&oacute; xu hướng biến động tr&aacute;i chiều. Cụ thể, l&atilde;i suất b&igrave;nh qu&acirc;n li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng c&aacute;c kỳ hạn qua đ&ecirc;m, một tuần l&atilde;i suất tăng l&ecirc;n mức 0,51% một năm v&agrave; 0,47% một năm; kỳ hạn một th&aacute;ng l&atilde;i suất b&igrave;nh qu&acirc;n giảm xuống mức 0,84% một năm.</p>

<p style="text-align:right">Theo Lệ Chi Vnexpress</p>

 

  Dự án tiêu biểu

GREEN TOWN

GREEN TOWN

Khu đô thị Vĩnh Lộc có đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô 110 ha và dân số dự kiến đến 2030 khoảng 10.000 người đến nay đã hoàn chỉnh gần 90%. Bên cạnh đó việc phát triển...Chi tiết >>

ĐỐI TÁC