Nhà ở xã hội: Có hiện tượng lợi dụng chính sách để trục lợi

rong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội có nêu hiện tượng tại một số dự án nhà ở xã hội xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để trục lợi thông qua việc mua bán, cho thuê lại…

Nhà ở xã hội: Có hiện tượng lợi dụng chính sách để trục lợi

<p>Để th&aacute;o gỡ kịp thời những kh&oacute; khăn, vướng mắc trong ph&aacute;t triển nh&agrave; ở x&atilde; hội (NƠXH), trong b&aacute;o c&aacute;o gửi Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; kiến nghị Thủ tướng cho ph&eacute;p H&agrave; Nội thực hiện một số biện ph&aacute;p th&aacute;o gỡ.</p>

<p>Cụ thể, Th&agrave;nh phố kiến nghị Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tiếp tục cho ph&eacute;p th&agrave;nh phố quy hoạch c&aacute;c khu đ&ocirc; thị để đầu tư x&acirc;y dựng NƠXH, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao th&ocirc;ng thuận tiện với c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp.</p>

<p>H&agrave; Nội đề xuất cho ph&eacute;p thực hiện cơ chế thu bằng tiền đối với diện t&iacute;ch 20% d&agrave;nh để x&acirc;y NƠXH để Th&agrave;nh phố tập trung vốn tạo quỹ dất sạch, đầu tư x&acirc;y dựng hạ tầng kỹ thuật đến ngo&agrave;i h&agrave;ng r&agrave;o, x&acirc;y trường học, nh&agrave; trẻ c&ocirc;ng lập tại c&aacute;c khu NƠXH tập trung; Đề nghị Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tiếp tục c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp ph&aacute;t triển NƠXH v&agrave; cho người d&acirc;n mua NƠXH; Bổ sung chế t&agrave;i xử l&yacute; vi phạm về quản l&yacute;, sử dụng NƠXH sau khi chủ đầu tư v&agrave; người mua nh&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh việc mua b&aacute;n.</p>

<p>UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cho biết, trong thời gian triển khai ph&aacute;t triển NƠXH tr&ecirc;n địa b&agrave;n những năm qua đ&atilde; ph&aacute;t sinh một số kh&oacute; khăn, vướng mắc g&acirc;y ảnh hưởng đến tiến độ ph&aacute;t triển NƠXH.</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://anphuhouse.com/uploads/images/984a97a0-f708-4255-961d-182aef28733c.jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Nh&agrave; ở x&atilde; hội: C&oacute; hiện tượng lợi dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch để trục lợi. Nguồn: Internet</p>

<p>Việc quy định d&agrave;nh 20% diện t&iacute;ch đất ở tại c&aacute;c dự &aacute;n nh&agrave; ở thương mại quy m&ocirc; tr&ecirc;n 10ha để ph&aacute;t triển NƠXH nằm trong dự &aacute;n nh&agrave; ở thương mại, g&acirc;y &aacute;p lực về quy m&ocirc; d&acirc;n số, ph&aacute;t sinh bất cập trong việc quản l&yacute; v&agrave; thu ph&iacute; dịch vụ của khu đ&ocirc; thị, tạo ra một khu đ&ocirc; thị kh&ocirc;ng đồng đều. Mặt kh&aacute;c, việc triển khai x&acirc;y dựng NƠXH tại quỹ đất 20% phải phụ thuộc v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c GPMB, tiến độ x&acirc;y dựng hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tư.</p>

<p>Do kh&ocirc;ng thu tiền sử dụng đất, gi&aacute; b&aacute;n nh&agrave; bị khống chế n&ecirc;n tại một số dự &aacute;n c&oacute; lợi thế về vị tr&iacute; đ&atilde; tạo ra ch&ecirc;nh lệch lớn so với nh&agrave; ở thương mại c&ugrave;ng khu vực, dẫn đến phức tạp trong việc b&aacute;n nh&agrave;, quản l&yacute; đối tượng mua nh&agrave;.</p>

<p>Tại một số dự &aacute;n xảy ra t&igrave;nh trạng lợi dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i của nh&agrave; nước để trục lợi th&ocirc;ng qua việc mua b&aacute;n, cho thu&ecirc; lại g&acirc;y kh&oacute; khăn cho việc quản l&yacute;&hellip;</p>

<p>Được biết, đến hết th&aacute;ng 11/2016, tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội c&oacute; 36 dự &aacute;n NƠXH đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, với tr&ecirc;n 1,3 triệu m2 s&agrave;n x&acirc;y dựng nh&agrave; ở.</p>

<p><em>Theo H&agrave; Th&agrave;nh - Tiền Phong</em></p>

 

  Dự án tiêu biểu

GREEN TOWN

GREEN TOWN

Khu đô thị Vĩnh Lộc có đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô 110 ha và dân số dự kiến đến 2030 khoảng 10.000 người đến nay đã hoàn chỉnh gần 90%. Bên cạnh đó việc phát triển...Chi tiết >>

ĐỐI TÁC